Bred politisk aftale om Svendborgs budget for 2024 – 2027



Med overskriften ”Kommunens økonomi er under pres” blev der for nylig indgået en bred politisk aftale om Svendborg Kommunes budget for perioden 2024 – 2027. 

Af Mette Kristensen

Venstres gruppe gik som altid konstruktivt til forhandlingerne med det formål at sikre os så meget indflydelse som muligt, og dermed også til sidst ende med at blive en del af den samlede budgetaftale. Begge dele lykkedes til vores fulde tilfredshed.

Vi vil gerne takke de øvrige partier for god og konstruktiv forhandlingstone og godt samarbejde under budgetforhandlingerne! 

Optakten til budgetforhandlingerne var, som overskriften indikerer, ikke særlig optimistisk. Opgaven var at gennemføre besparelser på en lang række velfærdsområder summeret til kr. 42 mio. i 2024 stigende i overslagsårene frem mod 2027. Det er, og bliver aldrig, en nem opgave at skulle spare på servicen for de svageste i vores samfund. Det være sig børnene, de unge og de psykisk syge og ældre medborgere. Men det er en opgave vi som et ansvarligt parti påtager os. 

Der er dog også positive elementer i budgetforliget, som vi i Venstre har haft stor indflydelse på, og som vi i gruppen er stolte over at kunne fremhæve som vores primære aftryk i det indgåede budgetforlig. 

1. Skolestrukturen blev afblæst!

Først og fremmest fik vi afværget de ellers varslede skolelukninger. Det var ét af Venstres krav, som vi havde stillet på forhånd for at være en del af det brede forlig, og det glæder os rigtig meget, at der fra de andre partier blev lyttet til det, og at vi blev imødekommet på vores helt store prioritering. 

For Venstre i Svendborg har det altid været utrolig vigtigt at sikre en kommune i balance, således det også i fremtiden er attraktivt at bosætte sig i alle hjørner af kommunen. Derfor vil vi altid tale for at sikre eksistensgrundlaget for en decentral struktur for de kommunale servicetilbud såsom skoler, dagtilbud, ældretilbud, fritidstilbud m.v. 

Skolen er hjertet i et lokalsamfund, og vi håber med denne beslutning, at der nu kan skabes ro blandt børn og forældre i kommunens skoledistrikter. 

2. Nyt maritimt oplevelsescenter

Vi havde også et ønske om at understøtte arbejdet med etablering af et nyt maritimt oplevelsescenter på havnen i Svendborg. Danmarks Museum for Lystsejlads, som for nuværende ligger på Frederiksøen, skal indenfor de næste par år afgive plads til et nyt teater, og der skal derfor findes en anden placering til det maritime museum.

I Venstres gruppe er vi meget optaget af at finde nye gode løsninger, og i samarbejde med Svendborg Museum og Lystsejladsmuseet at få synliggjort den maritime kulturarv og de fremtidige maritime aktiviteter på havnen. Vi fik derfor afsat 0,3 mio. kr. i budgettet til at understøtte dette arbejde, og herfra glæder vi os til at følge processen tæt. 

3. To minutters responstid på beredskabet

Det bør også fremhæves, at Venstre gik foran i bestræbelserne på at fastholde det nuværende 2 minutters responstid på beredskabet. Det lykkedes, og det er vi glade for. Vi ved alle, hvor afgørende det er for liv og død, at beredskabet kan rykke hurtigt ud, og det har vi nu været med til at sikre, at man også kan i fremtiden fra stationen på Odensevej.

4. Puljer til udvikling i lokalområder

Der var lagt op til besparelser på diverse puljer til lokale udviklingsprojekter i de mindre lokalsamfund, og det samme gjorde sig gældende for bredbåndspuljen. Disse besparelser blev afværget. Det ville have haft store konsekvenser for mange lokalområder, hvis ikke de gode idéer i lokalområderne kan blive realiseret i fremtiden. Puljerne fortsætter og er med til at understøtte en positiv udvikling i kommunens landsbyer. Det er vi glade for. 

5. Ældreområde, cykelstier og havn

Til slut vil jeg fremhæve, at lukning af to ældredagcentre på Tåsinge og på Thurø blev annulleret, og at det også lykkedes at undgå besparelser på aflastning til pårørende i eget hjem og den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Derudover blev der, trods et presset anlægsbudget, afsat et mindre beløb til cykelstier og tiltrængte reparationer på havnens konstruktioner, som desværre er i meget ringe forfatning. Midler afsat til cykelstier er på ingen måder nok til at dække behovet for at sikre skoleveje i hele kommunen, men det er et skridt i den rigtige retning. 

Set ud fra et partipolitisk perspektiv kan vi i Venstre være rigtig godt tilfreds med resultatet, og for Venstre var der virkelig meget at blive ved forhandlingsbordet for!! Vi har sat et flot aftryk på dette års budgetforlig.