Vedtægter


Foreningens navn er Venstre i Svendborg 

§ 1. Formål 

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: 

 • Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed 
 • Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet 
 • Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet 
 • Retten til privat ejendom 

§ 2. Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening. 

Stk. 2 Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser enten for et kalenderår eller for 12 måneder, regnet fra tidspunktet for kontingentbetaling. 

Stk. 3 Medlemsrettigheder - herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde - forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår eller for en påbegyndt. 12 måneders periode, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling. 

Stk. 4 Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation. 

Stk. 5 Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent. 

Stk. 6 Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat. 

§ 3. Opgaver og ansvar 

Vælgerforeningens opgaver og ansvar: 

 • Medlemshvervning 
 • Medlemspleje og gentegning 
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere 
 • Deltagelse i nærdemokratiet 
 • Sikre V-aktivitet i nærområderne 
 • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen 
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram 
 • Opstilling af kandidater til kommunalvalg 
 • Kampagner forud for kommunalvalg 
 • Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byråd 
 • Foreningsadministration med kontingent og medlemsregistrering 
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte) 
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen 
 • Indberetning af medlemstal til landsorganisationen 
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen 
 • Valg til kredsbestyrelsen 
 • Valg til regionsbestyrelsen 
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger 

§ 4. Generalforsamling og dagsorden 

Der holdes hvert år inden 31. marts generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles: 

 1. Valg af stemmetællere 
 2. Valg af dirigent 
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 
 4. Behandling af regnskab 
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år 
 7. Valg af formand 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 9. Valg af formand for kredsbestyrelsen 
 10. Valg til kredsbestyrelsen 
 11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 12. Valg af delegerede til landsmødet 
 13.  Valg af to revisorer og suppleant(er) 
 14. Eventuelt 

*Ad. pkt. 9 og 10, se § 20 i tillægget om opstillingskreds og kredsbestyrelse. 

*Ad. pkt. 9, 10 og 11, se § 44 stk. 3 og 4, og 

*Ad. pkt. 12, se § 33 stk. 1 og stk. 3 i Venstres vedtægter.  

Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 3 Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne. 

Stk. 5 Kontingentet til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kredsbestyrelser jf. § 21, stk. 2 

Stk. 6 Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. 

Stk. 7 Medlemmer, der vælges til regionsbestyrelsen, skal have bopæl i kommunen. 

Stk. 8 Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen. 

§ 5. Opstillingsmøde 

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der har: 

 • Betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet
 • Bopæl i kommunen 

Stk. 2 Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§ 6. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og minimum 4 medlemmer. 

Stk. 2 Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1, herunder kan der træffes beslutning om, at kredsbestyrelsesformænd og/eller kommunens medlem af regionsbestyrelsen skal have sæde i bestyrelsen. 

Stk. 3 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte. 

Stk. 4 Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU forening/ LOF-afdeling i kommunen. 

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen. 

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. 

Stk. 7 Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne, hvis der kun er én vælgerforening i kommunen. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab. 

Stk. 9 Foreningen forpligtes ved retshandlinger af bestyrelsens formand og kasser eller et andet bestyrelsesmedlem i foreningen eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse. 

§ 7. Økonomi 

Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte. 

Stk. 3 Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte). 

Stk. 4 Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges Venstres Vedtægter – Særudgave 2 4 til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent. 

Stk. 5 Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisationen. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for vælgerforeningen og vælgerforeningens delegerede, jf. § 33, stk. 1 og 3. 

§ 8. Opstilling til kommunalvalg 

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører: 

 • Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram 
 • Procedure for opstilling og valg af kandidater 
 • Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er) 
 • Opstilling på én eller flere kandidatlister 
 • Bemyndigelse til at indgå valgforbund 

Stk. 2 Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r). 

Stk. 3 Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund. 

Stk. 4 Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening. 

§ 9. Fællesbestemmelser 

Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres Vedtægter, §§ 42- 50, samt §§ 51 og 52. I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende. 

Tillæg, fra Venstres Vedtægter: Opstillingskredse og kredsbestyrelse 

§ 18. Kredsbestyrelse 

Der skal være en kredsbestyrelse for hver opstillingskreds. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab. Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling. 

§ 19. Opgaver og ansvar 

Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar: 

 • Opstilling af folketingskandidat 
 • Kampagner forud for folketingsvalg 
 • Bistand til folketingskandidaten mellem valg 
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 20. Bestyrelse 

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsens størrelse fastsættes således, se dog stk. 1: Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, bestemmes kredsbestyrelsens størrelse på kommuneforeningernes generalforsamlinger efter en fælles indstilling fra kommuneforeningernes bestyrelser. 

Stk. 3 Valg til bestyrelsen, se dog § 44 i Venstres Vedtægter: Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges medlemmer til kredsbestyrelsen på hver kommuneforenings generalforsamling. 

Stk. 4 Valg af formand foretages således, se dog § 44 i Venstres Vedtægter: Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges formanden for kredsbestyrelsen af kommuneforeningernes bestyrelser, der dog kan beslutte at indkalde medlemmer i vælgerforeningerne i opstillingskredsen til at foretage valg af formand. 

Stk. 5 Bestyrelsens medlemmer vælges af medlemmer i opstillingskredsen. Ingen kan være medlem af flere end én kredsbestyrelse. 

Stk. 6 Bestyrelsen kan vælge en næstformand af sin midte, og kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte. 

Stk. 7 Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i opstillingskredsen. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg. 

Stk. 9 Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april. 

Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. 

§ 21. Økonomi 

Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra kommuneforening(erne), der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen. 

Stk. 2 Vælgerforeninger, der dækker mere end én opstillingskreds, indberetter fordelingen af medlemmer på opstillingskredsene til kommuneforeningen. Herefter fordeler kommuneforeningen kontingentmidlerne til kredsbestyrelserne forholdsmæssigt. 

Stk. 3 Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent. 

Stk. 4 Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlingen i de kommuneforeninger, hvor kommunen samtidig er opstillingskreds. I kommuner med flere opstillingskredse skal regnskabet dog være tilgængeligt på de vælgerforeningers generalforsamlinger, som hver enkelt opstillingskreds omfatter. Omfatter opstillingskredsen alene én vælgerforening, skal regnskabet være tilgængeligt på vælgerforeningens generalforsamling. 

Stk. 5 Revision af regnskab: Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer Venstres, der er valgt på den kommuneforenings generalforsamling, som opstillingskredsen har navn efter. 

§ 22. Opstilling af folketingskandidat 

Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg. 

Stk. 2 Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge. 

Stk. 3 Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end én opstillingskreds. 

Stk. 4 Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen. 

Stk. 5 Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat. 

Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde. For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (14 dage) som for generalforsamlinger. Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen. 

Stk. 7 Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. § 28. 

Vedtægter godkendt på Venstre i Svendborgs bestyrelsesmøde den 15. maj 2015 efter bemyndigelse af generalforsamlingen i 2015. 

21. marts 2019 

Ulla Larsen, Formand