Q&A · Spørg Venstre i Svendborg1. Hvordan vil Venstre sikre en mere bæredygtig fremtid for unge- både miljømæssigt og økonomisk?

Venstre fokuserer på at nå de ambitiøse klimamål for 2025, 2030, og at være klimaneutrale i 2045. Regeringen har iværksat flere klimainitiativer, herunder udvikling af havvind, PtX, grøn brint og en CCS-aftale. 

Disse tiltag sigter mod at reducere de danske CO2-udledninger. Desuden fokuserer Venstre på at gøre Danmark og Europa uafhængige af energi fra stater med tvivlsomme motiver, blandt andet ved at øge egen produktionskapacitet og omstille varmeforsyningen.

Venstre arbejder løbende på at gøre Danmark rigere og fremtidssikre den danske økonomi - også for kommende generationer. Det gør vi ved at fastholde fokus på nødvendigheden af reformer, som bl.a. sikrer, at vi får flere med i det arbejdende fællesskab samt forbedringer og udvikling af den offentlige sektor. 

Det er nødvendigt med en ansvarlig økonomisk politik, så vi også i fremtiden kan sikre et økonomisk råderum til prioritering af netop klimaudfordringer, grøn omstilling og vores fælles velfærd. 


2. Hvad vil Venstre gøre for at forbedre unges adgang til uddannelse og sikre, at alle unge har lige muligheder uanset økonomisk baggrund?

Venstre vil styrke uddannelsessystemet ved at give folkeskoler mere frihed, og vi har i mange år været bannerfører for at unge skal have muligheder for uddannelse, uanset hvor i landet de bor.


3. Hvordan vil Venstre håndtere stigende boligpriser og sikre, at unge har adgang til boliger med rimelige priser?

For Venstre er det vigtigt for danske unge, at de kan opfylde drømmen om at eje deres egen bolig. Venstre foreslår en boligopsparingskonto for førstegangskøbere. 

Derudover ønsker vi at opføre mindst 122.000 nye ejerboliger over de næste 10 år og give kommuner incitamenter til at bygge flere ejerboliger. Regeringen kommer derudover med et boligudspil på et tidspunkt, hvor man også kan se, at der er klare Venstreaftryk.

Lokalt i Svendborg Kommune er der generelt mangel på studieboliger, og efterspørgslen bliver ikke mindre i takt med, at antallet af studerende forhåbentligt stiger i de kommende år som konsekvens af tiltrækning af flere uddannelser til kommunen. 

Derfor arbejder vi også lokalt i Svendborg Kommune for at tiltrække private investorer, som kan investere i flere studieboliger. Også set i lyset af, at udlejningspriser som regel følger udbud og efterspørgsel. 


4. Hvad tænker Venstre i forhold til unges deltagelse i demokratiske processer, og hvordan vil partiet engagere unge i politik?

Venstre vil fremme unges deltagelse i demokratiske processer gennem initiativer som skolevalg og "unge demokrati" programmer. Partiet opfordrer også unge til at deltage aktivt i deres lokale Venstre Ungdoms-foreninger for at styrke deres engagement i politik.

I Svendborg Kommune er det på Venstres foranledning, at der for nogle år siden blev etableret et fælles elevråd i kommunens folkeskoler, hvor elevrådsrepræsentanterne mødes flere gange om året til dialog og debat, både indbyrdes og med det politiske niveau. 

Tilsvarende har Venstre lokalt aktivt motiveret oprettelse af et "Ungepanel", som vi netop har sat på dagsordenen i Børne,- Unge- og Uddannelsesudvalget, at vi skal blive meget bedre til at inddrage i de politiske beslutningsprocesser.


5. Hvordan vil Venstre håndtere udfordringer som mentalt helbred blandt unge og sikre bedre adgang til psykologhjælp?

Venstre har allerede investeret massivt i sundheds- og velfærdsområdet, herunder gennem et historisk løft af psykiatrien. Der lægges vægt på hurtigere og bedre hjælp til børn og unge med psykiske problemer. 

Venstre støtter også ufrivilligt barnløse og arbejder på at fremtidssikre sundhedsvæsenet med fokus på patientcentreret behandling og teknologisk integration.


6. Hvordan ser Venstre på unges rolle i arbejdsmarkedet, og hvordan vil partiet skabe gode vilkår for unge på arbejdsmarkedet?

Venstre har i over 50 år kæmpet for at det skal kunne betale sig at arbejde. Dette gøres ved eksempelvis at sørge for, at folk der arbejder kan beholde mere af deres løn selv, og at det gøres attraktivt at tage et fritidsjob. 

Venstre har eksempelvis også givet en skattelettelse til unge, der har et fritidsjob gennem finansloven for 2023.


7. Hvordan vil Venstre håndtere digitaliseringens indflydelse på arbejdsmarkedet og sikre, at unge er rustet til fremtidens teknologiske udfordringer?

Venstre anerkender den vigtige rolle, digitaliseringen spiller i det moderne samfund, og ser Danmark som et digitalt foregangsland. Vi ønsker at fastholde og udvikle denne styrkeposition, idet digitalisering allerede har vist sig at være en gevinst for borgere og samfundet som helhed. 

Denne teknologiske udvikling ses som en del af løsningen på mange af de udfordringer, samfundet står overfor, herunder den grønne omstilling, forbedring af sundhedsvæsenet, og skabelse af gode vilkår for erhvervslivet.


8. Hvordan vil Venstre arbejde for at mindske uligheder i sundhedssystemet, særligt med fokus på unges sundhed og adgang til sundhedsydelser?

Venstre er fortalere for fornuftige investeringer i sundheds- og velfærdsområdet. Disse investeringer inkluderer akutplaner, genopretningsplaner på kræftområdet, sundhedspakker, investeringer i psykiatrien, og en trepartsaftale for at styrke arbejdskraften i sundhedsvæsenet. 

Desuden har vi iværksat en række initiativer, med fokus på at forbygge at unge ender i psykiatrien. 

Senere kommer Sundhedsstrukturkommissionen med sine anbefalinger, hvor vi også vil se på, hvordan vi kan få et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed, som er mere nært og bæredygtigt.


9. Hvordan ser Venstre på unges rolle i klimaforandringsbekæmpelse, og hvilke konkrete initiativer vil partiet tage for at inddrage unge i denne kamp?

Venstre anerkender unges vigtige rolle i klimabekæmpelse og har iværksat tiltag for at udvide Danmarks grønne energiproduktion og reducere afhængigheden af energi fra udlandet. 

Partiet understreger betydningen af ungdomsengagement og uddannelse i grønne teknologier og energikilder som essentielle dele af deres klimastrategi. Venstre har som tidligere skrevet også et ungdomsparti, Venstre Ungdom, hvor de unge har mulighed for at engagere sig i de politiske spørgsmål.


10. Hvordan vil Venstre sikre, at unge får mulighed for at bidrage til innovation og iværksætteri, og hvordan vil partiet støtte unge, der ønsker at starte deres egen virksomhed?

Vi er meget optaget af initiativer, der ligner Norges 'sandkasseordning', for at give unge iværksættere en sikker ramme for at udvikle deres forretning. 

Venstre arbejder også på en iværksætterstrategi, der skal fremme adgangen til risikovillig kapital og styrke samarbejdet mellem universiteter og iværksættervirksomheder.